یکی از پزشکان اورژانس بیمارستان توحید سنندج به شیوه مشکوکی فوت کرده است.

به گزارش نوای آبیدر ،دکتر واحدی که در بخش اورژانس بیمارستان توحید مشغول به فعالیت بوده است، گویا دو روز پیش در اتاق کاری خود در داخل بیمارستان فوت کرده و پس از گذشت دو روز جسد وی پیدا شده است.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان هنوز در مورد جزئیات این اتفاق، واکنشی نشان نداده است.