امام جمعه سنندج گفت: انتظار داریم دولت جدید در راستای مقابله با قاچاق سازمان یافته اقدامات عملی انجام دهد و ریشه این فساد بزرگ را در کشور بخشکاند.