دستفروشان در پیاده راه فردوسی در ایام هفته به جز جمعه ها حق پهن کردن بساط را ندارند و در ساعت ۱۸:۳۰ غروب و به صورت شب بازار نیز می توانند فعالیت کنند.

دستفروشان در پیاده راه فردوسی حق پهن کردن بساط را ندارند و فقط در ساعت ۱۸:۳۰ غروب و بصورت شب بازار باید فعالیت کنند.