امام جمعه سنندج گفت: فرهنگ تعاون و همکاری باید در جامعه اسلامی نهادینه شود چرا که این مهم از ویژگی های شخصیتی یک فرد مسلمان است.

به گزارش نوای آبیدر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: انتخاب جوانی کردستانی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیس جمهور دولت سیزدهم را به فال نیک می گیریم و امیدواریم بانی اقداماتی ارزنده در کشور و به ویژه کردستان شود.
وی با اشاره به جایگاه تعاون و همکاری در آموزه های اسلامی افزود: اسلام دین اتحاد و انسجام بوده و بدون مشارکت اجتماعی مسلمانان نمی توان تضمینی برای اجرای احکام اسلامی پیدا کرد.
امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: تعاون و همکاری از پایه های اجرایی برای احکام اسلامی بوده و می توان گفت که اسلام دین تعاون، وحدت و همکاری است.
ماموستا رستمی تأکید کرد: باید بر تعداد تعاونی های بخش خصوصی در جامعه روز به روز افزوده شود و زمینه مشارکت مردم در امور اقتصادی و کسب و کار بر پایه تعاونی ها فراهم شود.
امام جمعه سنندج در ادامه خطبه های این هفته اظهار کرد: عمل به آموزه های قرآنی از بروز خشونت و جنگ و خونریزی در جامعه جلوگیری می کند و بسیاری از مصائبی که بشریت در این برهه زمانی با آن روبرو است ناشی از دور شدن از آموزه های قرآنی است.
ماموستا رستمی در پایان خطبه های این هفته از نمازگزاران سنندجی خواست که زمینه آشنایی هرچه بیشتر جوانان و نوجوانان را با مسائل دینی و قرآنی فراهم کنند.