نظام سیاسی آلمان با دخالت در وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورهای مستقل دنیا از جمله ایران همواره سعی بر تحقیر کشورهای اسلامی و نشان دادن ترقی و پیشرفت کشورهای غربی دارد اما در لایه های اجتماعی خود دارای آسیب های فراوانی است.

به گزارش نوای آبیدر،‌ یکی از عکاسان مستقل ایرانی مستقر در شهر فرانکفورت آلمان در یک گشت روزانه در چند خیابان فرعی این شهر در قلب صنعتی و اقتصادی اروپا به صحنه های دردناکی از معتادان و افراد بی خانمان برخورد کرده است که در ادامه چند تصویر از این وضعیت اسفناک فرهنگی و اجتماعی در شهر فرانکفورت آلمان خواهد آمد.