اعضای شورای شهر سنندج پس از سه ساعت استماع پاسخ‌های شهردار قانع شدند و رأی بر ادامه کار سیدانور رشیدی در مسند شهرداری دادند.

به گزارش نوای آبیدر، طی هفته های اخیر هشت نفر از اعضای شورای شهر سنندج از شهردار سنندج طرح سؤال کرده بودند.

پیش از ظهر امروز جلسه استماع پاسخ شهردار سنندج به ۲۷ سؤال اعضای شورای شهر برگزار شد.

اعضای سؤال کننده پس از سه ساعت استماع پاسخ‌های شهردار قانع شدند و رأی بر ادامه کار سیدانور رشیدی بر مسند شهرداری دادند.